ALGEMEVOORWAARDEN

OVEREENKOMST
Gratis proefles

Algemene Voorwaarden, Les overeenkomst

Artikel 1.1 Algemeen.
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en/of praktijkexamens
en de rechten en plichten van de leerling, verder te noemen “de leerling” en de zelfstandige rijschoolonderneming en
rijschooleigenaar/instructeur, verder te noemen “de rijschool”.

Artikel 1.2 Omschrijving.
a. Met “de leerling” wordt bedoeld; de particulier die van de rijschool rijonderricht krijgt;
b. Met “de rijschool” wordt bedoeld; de zelfstandige rijschoolonderneming en eigenaar, waarvan de gegevens op de factuur zijn
ingevuld, die rijonderricht aan de leerling verzorgt;

Artikel 2. Rijopleiding.
De rijopleiding omvat rijlessen die gegeven worden door een bevoegde rij-instructeur van de rijschool. Met een tijdsduur van
minimaal 60 minuten per rijles; die volledig zal worden benut voor het geven van rijonderricht aan leerlingen die bevoegd zijn om
te rijden.

Artikel 3. Verplichtingen van de rijschool.
De rijschool is bekend met de algemene voorwaarden en zich bewust van de inhoud van de lesovereenkomst en zorgt ervoor dat:
De leerling zoveel mogelijk rijonderricht van dezelfde instructeur krijgt; Dat er een w.a.-verzekering is afgesloten, welke in ieder
geval dekking biedt van € 1.134.450,50 tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling; De leerling zo snel mogelijk als
dat het toelaat wordt opgeleidt tot het praktijkexamen.

Artikel 4. Verplichtingen Leerling.
De leerling dient: Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de geplande rijlessen; Bij het niet nakomen van
de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen; Verhindering van de afgesproken rijles minimaal
24 uur van tevoren aan de rijschool te melden; Alle aanwijzingen van de rijschool tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 5. Betaling.
De leerling is verplicht het overeengekomen bedrag, vermeldt op de factuur te voldoen; De rijschool is niet gerechtigd tijdens de
duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen; De leerling is in gebreke wanneer de betaling niet aan de rijschool is
voldaan; zonder dat enige aanmaning vereist is; Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te
betalen, zal het bedrag verhoogd worden met de wettelijke incassokosten; Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de
rijlessen en het reserveren van examens met onmiddellijke ingang te doen staken.

Artikel 6. Beëindiging rijopleiding.
De rijopleiding kan door de leerling schriftelijk worden beëindigd. Betaalde bedragen worden nimmer gerestitueerd. In geval van
medische oorzaken van de leerling kan de rijopleiding onder overlegging van een doktersverklaring voor een maximum van 6
maanden worden opgeschort. Daarna vervalt het recht op verdere voortzetting van de rijopleiding; De rijschool is gerechtigd de
rijopleiding te beëindigen als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit en voortzetting negatief beïnvloed. De
rijschool is in dit geval verplicht niet gebruikte rijlessen en (her)examens aan de leerling terug te betalen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.
De leerling is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens volgen van
rijonderricht en het praktijkexamen; De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld
van de leerling door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden; De
rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist onbevoegd is het lesvoertuig te
besturen.

Artikel 8.
Op de lesovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Laat ons u adviseren!

 

Bel ons: 070 204 20 33 of bel mij: 

Bel mij terug

Ook graag je eigen auto instappen en stoer wegrijden?

Meld je aan via het contactformulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor een proefles!

Ik wil een gratis proefles

meisje met autosleutel - rijschool jouwrijles.nl